Maitrī Karuṇā Muditā Upekṣā aneb 4 postoje pro pěstování dobrých vztahů

Když jsem byla malá, bydlela v naší ulici paní, která se každou chvíli přes plot s někým hádala. Jedni sousedé se aktivně zapojovali do hádek, druzí si dělali legraci a sem tam ji poškádlili, jiní nezaujatě sledovali z povzdálí a nijak se neúčastnili. Během letitých sporů jeden soused dostal infarkt, a mnoho lidí v ulici i rodině té paní bylo nešťastných.

Ach ty lidské vztahy! Jak jsou pro náš vnitřní klid a spokojený život důležité, a jak je pro některé z nás těžké mít schopnost dlouhodobě budovat, a udržovat dobré vztahy. Abychom měli dobré vztahy, je třeba vědomě posilovat svůj charakter a studovat jamy a nijamy. Díky tříbení svého charakteru budeme postupně schopni zlepšovat i umění a jógu vztahů, což je součástí pročištění a proměny našeho vědomí na cestě jógy.

Maitrīkaruṇāmuditopekṣāṇāṁ sukhaduḥkhapuṇyāpuṇyaviṣayāṇāṁ bhāvanātaścittaprasādanam ||33||

Mudrc Patandžali nám radí v Jóga sútře 1.33, rozvíjet v sobě čtyři základní postoje ke čtyřem typům situací a lidí, které jsou pro zjednodušení zobrazeny ve schématu níže. Učí jaký konkrétní postoj zaujmout, abychom vyrovnali a pročistili vlastní mysl a její negativní návyky. Každý postoj je určitý typ meditace (např. v Buddhismu rozvíjení milující laskavosti - loving kindness meditation) či předmět vnitřního sebe-zkoumání, a zároveň protilék na naše negativní emoce a je to cenný krok na cestě k poznání.

Většinu svých vztahů můžeme zařadit do některé z těchto skupin. Je užitečné si ty to čtyři postoje zapamatovat, a pak je pozorovat každý den v komunikaci s lidmi, a poctivě si uvědomovat své pocity a myšlenkové procesy v sobě.

1. मैत्री Maitrī | Přátelskost bychom měli pěstovat vůči těm, kteří prožívají štěstí, hojnost a radost.

Co můžeme cítit v určité situaci? Pocity odporu nebo vzdalování se

Stalo se vám někdy, když jste vstali levou nohou z postele a nic se vám nedařilo, že vás naštval dokonce i kamarád či někdo z rodiny, který byl zrovna v pohodě a měl z něčeho velkou radost? Je velmi snadné v takové chvíli mít neúmyslný negativní postoj, a to i k blízkým lidem. Neznamená to ale, že naše mysl je 100% negativní, jen přiznejme, že tato tendence tu je, a naší snahou by mělo být si ji uvědomit, zaznamenat, a postupně ji pročišťovat.

Je užitečnější v sobě rozvíjet: Přátelskost a laskavost

Pokud si této běžné tendence své mysli jsme vědomi, můžeme neustále vědomě kultivovat postoj přátelskosti a laskavosti, když se nacházíme v přítomnosti šťastných lidí, nebo když na ně myslíme. Pokud si uvědomujeme negativní tendence mysli a aktivně posilujeme pozitivní nastavení, přinese nám to více klidu a radosti. Buďme si vědomi, že mysl často hraje obě strany mince, jak zalíbení pro něco a touhu to opakovat, tak odpor k něčemu a snahu se tomu vyhnout. V našem rozvoji si chceme být vědomi obou, ale rozvíjíme to, co je užitečné a pozitivní pro náš dlouhodobý rozvoj a klid mysli.

2. करुणा Karuṇā | Soucit bychom měli rozvíjet vůči těm, kteří trpí a prožívají bolest.

Co můžeme cítit v určité situaci? Frustrace nebo strach

Normálně se máme za milého člověka, který má rád lidi, je pečující a pozorný a najednou někdo nablízku onemocní nebo řeší závažný problém. My máme ale jiné plány, a i když toho člověka máme rádi, najednou nechceme být v jeho přítomnosti nebo s ním mluvit, nebo nevíme co říkat, a vyhýbáme se tématu. Toto jsou běžné pohyby v mysli, které se systematicky snažíme vybalancovat a zklidnit.

Je užitečnější v sobě rozvíjet: Soucit a podporu

Je dobré pozorovat inklinaci mysli, byť jen malou, k neochotě být s někým kdo je nemocný či nějak zatížený. Znamená to všímat si těchto myšlenek či pocitů, ale u toho rozvíjet úsilí podpory k těm, kteří prožívají nějakou bolest. Neznamená to potlačovat své myšlenky či emoce, které cítíme, ale znamená to být si vědomi a laskavě volit ty činy, které vycházejí spíše z lásky. Zkusme jej obejmout, pomoci byť maličkostí, malou radou. Nevědomost v nás zanechává stopy neklidu. Bdělost umožňuje volnost a klid mysli.

3. मुदिता Muditā | Dobrou vůli bychom měli projevovat těm, kteří jsou přívětiví, poctivě pracují a mají ušlechtilé cíle, a měli bychom se učit podporovat jejich úsilí a spolupracovat s nimi.

Co můžeme cítit v určité situaci? Žárlivost, či vlastní nedostatečnost

Všichni chceme být něčím užiteční, své rodině, přátelům, nebo společnosti. Někdy pro sebe cítíme, že bychom mohli pro ostatní dělat více, ale nějak to neděláme. Žárlivost, závist, připoutanost a další negativní emoce se do nás mohou lehce vplížit, zvláště když jsme v blízkosti někoho, kdo jedná mravně a pracuje na dobré věci, a ještě ke všemu je milý k lidem. Může se pak stát, že nevědomky proti takovému člověku bojujeme, i když jej třeba neznáme blíže.

Je užitečnější v sobě rozvíjet: Štěstí, přejícnost a dobrou vůli

Není vždy jednoduché kultivovat takový pozitivní postoj, když uvnitř cítíme negativitu. Ale když se staneme nezaujatým pozorovatelem svých vnitřních procesů, začne se dít něco velmi zajímavého. Dostaví se humor, a mysl uvidíme jako vtipný nástroj k pozorování, se všemi jejími čertovskými kousky a kejklemi. Poté k nám bude dobrá vůle přicházet přirozeně.

4. उपेक्षा Upekṣā | Neutrální postoj a vyrovnanost je dobré rozvíjet vůči těm, které vidíme jako špatné, nebo že provádí podlé a zlomyslné věci. Díky praxi neutrality můžeme vytrénovat svoji mysl k tomu, aby nás nezasahovala negativita druhých.

Co můžeme cítit v určité situaci? Zlost, vztek, averzi vůči někomu

Většina z nás má jakousi hranici, přes kterou jak se říká, vlak nejede, a o čem si myslíme, že už není přijatelné chování. Možná v sobě neseme důvěru, že v jádru jsou všichni lidé dobré bytosti, přesto zde jsou jednotlivci, o kterých si myslíme, že jsou krutí, nepoctiví, podlí či dokonce zlí a mají takové chování, které v nás způsobuje pocity zlosti a odporu. Zde se zabýváme tím, že nechceme nést tyto otisky negativních emocí dále ve svém vědomí, a jak se od těchto negativních emocí osvobodit.

Je užitečnější v sobě rozvíjet: Neutrální postoj a přijetí

Abychom vybalancovali negativní pocity k někomu, o kom si myslíme, že je špatný, nepoctivý nebo zlý, protilékem je neutralita, netečnost, nezaujetí. Tento postoj může být velmi těžké v sobě kultivovat. Jak mohu cítit neutrální postoj k někomu jako je "tenhle/tahle" a když dělá "takové ošklivé věci"? Může se zdát, jakoby učení jógy ospravedlňovalo jednání či chování takových lidí, ale tak to není. Schvalovat něčí jednání a vyrovnat se s vlastními vnitřními stavy jsou dvě rozdílné věci.

Důležité je si zde uvědomit, že hledáme SVŮJ VNITŘNÍ klid a vyrovnanost, což neznamená, že schvalujeme skutky těchto lidí. To je to, co nám pomůže pročistit vědomí na naší cestě.

Cvičení: Sedněte si v klidu a o samotě, zklidněte dech, a vyberte si jednu skupinu či jeden postoj, o kterém budete chvíli meditovat a uvažovat. Pak nechte ve své mysli vyvstat obraz člověka, se kterým např. právě něco řešíte, a sledujte své pocity a myšlenky, které mohou být zabarveny nějakou událostí či minulou zkušeností. Jakmile si uvědomíte, jaký máte dojem či mínění o tomto člověku, zkuste rozvíjet vědomě pozitivní a užitečný postoj navrhovaný výše. Postupně po opakovaném cvičení vaše negativní pocity oslabí až vymizí.

Tip pro práci s myslí: Když se ve vás objeví různé negativní postoje, je šikovné si nahlas připomenout, že takový postoj či myšlení není užitečné. Doslova si řekněte nahlas, "Ty má mysli, toto není užitečné. Tento postoj přinese opět jen bolest a nic jiného, zkus to pustit".

Jak shrnuje Gitte Bechsgaard, poselství mudrců v písmech říkají, že abychom mohli růst, naše vědomí se potřebuje posunout od skupinové mysli a také za své mechanické a instinktivní reakce (navyklé reakce mysli - samskary). Místo reagování nedbalostí, strachem, žárlivostí a nenávistí se snažíme kultivovat jejich protiklady. Když cvičíme svou mysl a nahrazujeme neřesti ctnostmi, učíme se ji směrovat, aby šla správným směrem.

Mnoho štěstí při vnitřním růstu :)

***

Autorka: Jana Chadimová pro Ćasopis Jóga Dnes 2015

Použitá literatura:

Gitte Bechsgaard, The Gift of Consciousness, Patanjali Joga Sutras

www.swamij.com